Opłaty

26 września 2022 r. Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę Nr LII/256/2022  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
Od 1 stycznia 2023 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami kształtują się następująco:

  • 35 zł – za mieszkańca miesięcznie,
  • 70 zł – za mieszkańca za dany miesiąc jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • 6 zł – zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od łącznej kwoty obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w przydomowym kompostowniku (warunkiem niniejszego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Gminy Cybinka http://odpady.cybinka24.pl/ lub w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Cybince).

Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są tylko Ci właściciele, którzy chcą skorzystać z ww. zwolnienia z części opłaty w zakresie posiadania kompostownika (a dotychczas nie posiadali) oraz u których zaistniała zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku konieczności złożenia nowej deklaracji zachęcamy  do złożenia  deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o czystości
i porządku w gminach (tjDZ.U.2020poz.1439) wprowadzono prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez każdego
z mieszkańców.

Opłatę podaną w niniejszym zawiadomieniu należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania do 20-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na rachunek bankowy nr : 79 1020 4027 0000 1302 1752 9768

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w oparciu o szczegółową kalkulacje kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokryć koszty które obejmują:

  1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
  2. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. Obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status