Opłaty

Burmistrz Gminy Cybinka zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2016 r. Rada Miejska w Cybince podjęła uchwałę Nr XVI/87/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz.306 ), ustalając od 1 marca 2016 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które kształtują się następująco:

  • 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszane).

 

Zgodnie z art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W taki przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi zostały określone w oparciu o szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi gmina musi pokryć koszty które obejmują:

  1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  2. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  3. obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.