Odpowiedzi na Wasze pytania!

Jakie odpady budowlane odbierane są przez Gminę Cybinka w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi?

Gmina Cybinka odbiera od mieszkańców odpady budowlane (np.: gruz betonowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne, tynki, tapety itp.), stanowiące własność właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych w złożonej deklaracji, pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie (własnymi siłami) przez właścicieli nieruchomości. Gmina Cybinka nie odbiera odpadów, pochodzących z robót wykonywanych przez przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, ponieważ odpady te nie są już odpadami komunalnymi, a odpadami przedsiębiorcy, czyli pochodzącymi z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

W jaki sposób dokonywany jest odbiór odpadów budowlanych?

Odbiór odpadów budowlanych, dokonywany jest na zgłoszenie pisemne lub telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Cybince (tel. 68 391 14 40 wew. 34). Dokonując zgłoszenia, należy wskazać w nim dane kontaktowe osoby zgłaszającej, lokalizację nieruchomości, z której pochodzić będą odpady budowlane, rodzaj odpadów i ilość oraz termin odbioru odpadów. Po dokonaniu zgłoszenia Wykonawca, działający na podstawie umowy z Gminą Cybinka, skontaktuje się ze Zgłaszającym, celem ustalenia szczegółów odbioru. Dodatkowo informuje się, że Gmina Cybinka dokonuje zapłaty tylko za odebrane ilości odpadów, a nie za usługę związaną z podstawieniem kontenera i czasem jego pozostawienia. Dlatego też zgodnie z ustaleniami Gminy Cybinka z Wykonawcą, maksymalny czas jednorazowego pozostawienia kontenera wynosi 3 dni, co umożliwia sprawny odbiór i równomierne wykonywanie usługi dla wielu mieszkańców.

Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Miasta w Cybince przy ulicy Szkolnej 5, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak wylicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wysokości stawki. LICZBA MIESZKAŃCÓW × STAWKA = OPŁATA

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?

Tak, jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to Rada Miejska w Cybince może zmienić stawki opłaty podejmując stosowną uchwałę.

Jak często trzeba będzie wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami co miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca.

W jaki sposób następować będzie kontrola segregowania odpadów komunalnych?

Podmiot odbierający odpady komunalne będzie zobowiązany informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

Jaki będzie tok postępowania w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Cybinka określi w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.