Odpowiedzi na Wasze pytania!

Odpowiedzi na Wasze pytania!

Jakie odpady budowlane przyjmowane są przez Gminę Cybinka w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi?

Gmina Cybinka przyjmuje od mieszkańców posegregowane odpady budowlane (np.: gruz betonowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne, tynki, tapety itp.), stanowiące własność właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych w złożonej deklaracji, pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie (własnymi siłami) przez właścicieli nieruchomości. Gmina Cybinka nie przyjmuje nieodpłatnie  odpadów, pochodzących z robót wykonywanych przez przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, ponieważ odpady te nie są już odpadami komunalnymi, a odpadami przedsiębiorcy, czyli pochodzącymi z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Miasta w Cybince przy ulicy Szkolnej 5, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak wylicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wysokości stawki.                                              LICZBA MIESZKAŃCÓW × STAWKA = OPŁATA.  Właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od łącznej kwoty obowiązującej opłaty , jeżeli kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?

Tak, jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to Rada Miejska w Cybince może zmienić stawki opłaty podejmując stosowną uchwałę.

Jak często trzeba będzie wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami co miesiąc w terminie do 20-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W jaki sposób następować będzie kontrola segregowania odpadów komunalnych?

Podmiot odbierający odpady komunalne będzie zobowiązany informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane  (zmieszane) i powiadamia o tym gminę.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie segreguję odpadów komunalnych?

W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wszczęte postępowanie, na wskutek którego zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

Jaki będzie tok postępowania w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Cybinki określi w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status